Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  20.03.2019 09:26:01
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публiчне акцiонерне товариство "ОРЛЕЯ"
Код за ЄДРПОУ:  00902553
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «ОРЛЕЯ» правонаступник Відкритого акціонерного товариства “Луцький райагропостач”,  місцезнаходження Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Луцька,10 ( колишня вул. Горохівська, 2-В )   повідомляє , що загальні збори акціонерів відбудуться   22 квітня  2019 року за адресою Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Луцька,10       (колишня вул.  Горохівська, 2-В)  в актовому залі адміністративного приміщення товариства о 12-00. Реєстрація акціонерів з 11-00 до 12-00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2019р. 

                                  

Проект порядку денного:

 

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення : Обрати Головою лічильної комісії-  Якимчук Валентину Василівну членом лічильної комісії- Федоренка Валерія Федоровича .

 

2. Обрання голови  та секретаря зборів.

Проект рішення : Обрати головою зборів  Салецьку Людмилу Феодосіївни, секретарем зборів Салецьку Ірину Василівну.

 

3. Встановлення порядку і способу засвідчення бюлетенів.

   Проект рішення :  Надати  голові лічильної комісії Якимчук Валентині Василівні   повноваження засвідчувати  бюлетені  для  голосування.

 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту  голови наглядової ради, директора  та голови ревізійної комісії у звітному періоді.

  Проект рішення :  Прийняти до відома та затвердити    Звіт голови  наглядової ради,    Звіт директора та Звіт  голови   ревізійної комісії   за 2018 рік.

 

5.Про результати фінансово-господарської діяльності  Товариства за 2018рік, затвердження річного звіту Товариства за 2018рік.

 Проект рішення :  Затвердити річну звітність товариства за 2018 рік.

 

6. Прийняття рішення про зміну типу та найменування  товариства  з    Публiчного акцiонерного товариства "Орлея"  на   Приватне акцiонерне товариство "Орлея".

   Проект рішення :  затвердити тип і найменування - Приватне акцiонерне товариство "Орлея".

 

7. Затвердження  нової редакції  Статуту товариства.

   Проект рішення :  Затвердити статут товариства шляхом викладення його в новій редакції.

 

8. Затвердження уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства і здійснення дій щодо державної реєстрації.

   Проект рішення : Уповноважити  Салецьку Людмилу Феодосіївну  підписати Статут Товариства в новій редакції. Надати їй повноваження за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з  державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

 

9. Припинення повноважень діючою Наглядової ради та обрання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Орлея".

Проект рішення : Припинити повноваження діючої Наглядової ради та обрати наступний склад  Наглядової ради  Приватного акцiонерного товариства "Орлея"  терміном на 3 роки:

Голова Наглядової ради :Салецька Ірина Василівна

Члени Наглядової ради:Якимчук Валентина Василівна;Федоренко Валерій Григорович.

 

10. Припинення повноважень  діючої   ревізійної комісії товариства.

Проект рішення : Припинити повноваження діючої  ревізійної комісії.

 

11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

 

 Проект рішення : Надати повноваження  директору  Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов’язаних з ними,  з граничною сукупною вартiстю до 990 тис.грн. Характер правочинiв -укладання договорiв купiвлi –продажу  майнових прав, товарів та послуг. 

 

12. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення: Станом на 01.01.2019року згідно балансу Товариство має непокриті збитки в сумі 554,4 тис. грн., до повного покриття збитків в сумі в сумі 554,4 тис. грн. дивідендів не виплачувати .

 

З документами пов’язаними з порядком денним зборів, з бюлетенями для голосування,  з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69   ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонери можуть ознайомитись у робочі дні  з 08:00 до 17:00 за місцезнаходженням Товариства:   Волинська обл.,               Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Луцька,10  ,  а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.   Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Салецька Л.Ф. Довідки за телефонами +380958256367.

Після отримання  даного повідомлення акціонери мають  право, в порядку, визначеному ст. 36,38 ЗУ «Про акціонерні товариства»: до дати  проведення загальних зборів акціонерів письмово  ставити запитання правлінню товариства, що стосуються проекту порядку денного, порядку денного  та отримувати  від нього письмові відповіді; не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів  вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту  порядку денного; не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів  вносити пропозиції  щодо нових кандидатів до складу органів управління в межах встановленої їх кількості; оскаржувати  рішення товариства до суду про відмову у включенні пропозицій акціонерів  до проекту порядку денного, що  не зупиняє проведення загальних зборів; у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів бути повідомленим  про такі зміни та отримати новий  порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для  участі у загальних зборах акціонер зобов’язаний мати при собі паспорт – для акціонерів - фізичних осіб; документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт) та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Адреса веб-сайту товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень з питань порядку денного :   00902553.Smida.gov.ua

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів ( 20 березня 2019 року) –667680.

 

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (20 березня 2019 року) –522044.

 

            Основні показники фінансово- гоосподарської діяльності                                            ПАТ «Орлея» за 2018 рік(тис грн.)

Найменування показників

Звітний період-2018рік

Попередній період-

 2017 рік

Усього активів

4881,0

4862,8

Основні засоби

3991,4

4335,2

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

218,5

199,5

Сумарна дебіторська заборгованість

616,4

288,9

Грошові  кошти та їх еквіваленти

36,9

21,4

Нерозподілений прибуток

(554,4)

(1249,5)

Власний капітал

3269,1

2574,0

Статутний капітал

166.9

166.9

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1609,9

2286,8

Вартість чистих активів

3271,1

2576,0

Середньорічна кількість акцій(шт.)

667 680

667 680

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4

4