Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.10.2012
Дата публікації 29.10.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Луцький райагропостач"
Юридична адреса* 43499, Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В.
Керівник* Салецька Людмила Федосіївна - Голова правління. Тел: 0332245521
E-mail* lutskpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство “Луцький райагропостач” місцезнаходження Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 29 листопада 2012 року за адресою Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В в актовому залі адміністративного приміщення товариства о 12-00. Реєстрація акціонерів з 11-00 до 12-00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24год. 23 листопада 2012р.
Порядок денний:
1.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту наглядової ради, равління та ревізійної комісії у звітному періоді.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2010 рік
3. Затвердження річного звіту товариства за 2011р.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства.
5. Внесення змін до статуту шляхом викладення його в новій редакції в зв’язку з приведенням діяльності у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства» , у тому числі пов’язаних зі зміною найменування акціонерного товариства.
6. Затвердження внутрішніх положень товариства відповідно до вимог законодавства та нової редакції статуту.
7. Обрання наглядової ради товариства.
8.Обрання ревізійної комісії т товариства.
9. Обрання правління товариства.
Основні показники фінансово- гоосподарської діяльності підприємства (тис грн.)
Найменування показників Звітний період Попередній період
Усього активів 1987.3 1886.0
Основні засоби 778.9 791.0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 389.9 354.6
Сумарна дебіторська заборгованість 507,5 519,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 14.4 7.5
Нерозподілений прибуток (292.3) (144.1)
Власний капітал 17.3 175.0
Статутний капітал 166.9 166.9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1970.0 1711.0

Середньорічна кількість акцій(шт.) 667 680 667 680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у приймальній голови правління. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами референт-Марущик Олександр Олександрович. Телефон (0332) 262495.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Салецька Людмила Федосіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.10.2012
(дата)