Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.04.2013
Дата публікації 01.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Орлея"
Юридична адреса* 43499, Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В.
Керівник* Салецька Людмила Феодосіївна - голова правління. Тел: 0332245521
E-mail* lutskpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “ОРЛЕЯ” ( попереднє найменування ВАТ “Луцький райагропостач”) місцезнаходження Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2013 року за адресою Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В в актовому залі адміністративного приміщення товариства о 12-00. Реєстрація акціонерів з 11-00 до 12-00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24год. 23 квітня 2013р.
Порядок денний:
1.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії у звітному періоді.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2012рік
3. Розподіл прибутку і збитків товариства.
Основні показники фінансово- гоосподарської діяльності підприємства (тис грн.)
Найменування показників Звітний
період Попередній
період
Усього активів 1562.9 2078.3
Основні засоби 754,3 767.2
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 263.1 154.4
Сумарна дебіторська заборгованість 252.7 461.3
Грошові кошти та їх еквіваленти 1.6 7.5
Власний капітал -316.4 5.8
Статутний капітал 166.9 166.9
Нерозподілений прибуток -626.0 -303.8
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобов’язання 1879,5 2072.5
Чистий прибуток - 321.7 -159.7
Вартість чистих активів -316.4 5.8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 667 680 667 680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у приймальній Директора. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Салецька Людмила Феодосіївна Телефон (0332) 262495.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Салецька Людмила Феодосіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.04.2013
(дата)