Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.04.2014
Дата публікації 01.04.2014 17:30:57
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Орлея"
Юридична адреса* 45607,вул.Горохівська,2 в, с. Гірка Полонка, Волинська область
Керівник* Салецька Людмила Феодосіївна - Директор. Тел: 0332 262495
E-mail* lutskpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «ОРЛЕЯ» правонаступник Відкритого акціонерного товариства “Луцький райагропостач” місцезнаходження Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2014 року за адресою Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В в актовому залі адміністративного приміщення товариства о 12-00. Реєстрація акціонерів з 11-00 до 12-00 при наявності паспорта. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23.04.2014р.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту наглядової ради, Директора та Ревізійної комісії у звітному періоді.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2013рік
4. Розподіл прибутку і збитків товариства.
Основні показники фінансово- гоосподарської діяльності підприємства (тис грн.)
Найменування показників Звітний
період Попередній
період
Усього активів 2440.0 1562.9
Основні засоби 1974.2 754,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 229.8 263.1
Сумарна дебіторська заборгованість 221.1 252.7
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.5 1.6
Власний капітал 592.3 -316.4
Статутний капітал 166.9 166.9
Нерозподілений прибуток -698.9 -626.0
Довгострокові зобовязання - -
Поточні зобов’язання 1847.7 1879,5
Чистий прибуток - 72.9 - 321.7
Вартість чистих активів 595,7 -316.4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 667 680 667 680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 3
Шановні акціонери ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можете у приймальній Директора. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Салецька Людмила Феодосіївна Телефон (0332) 262495.

Оголошення опубліковане у «Відомості НКЦПФР» №60 від 28.03.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Салецька Людмила Феодосіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.04.2014
(дата)