Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 16.07.2015
Дата публікації 16.07.2015 12:12:56
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Орлея"
Юридична адреса* 45607,вул.Горохівська,2 в, с. Гірка Полонка, Волинська область
Керівник* Салецька Людмила Феодосіївна - Директор. Тел: 0332 262495
E-mail* lutskpostach@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «ОРЛЕЯ» правонаступник Відкритого акціонерного товариства “Луцький райагропостач” місцезнаходження Волинська обл., Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 17 серпня 2015 року за адресою Луцький р-н, с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 2-В в актовому залі адміністративного приміщення товариства о 12-00. Реєстрація акціонерів з 11-00 до 12-00 при наявності паспорта. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 11.08.2015р. Порядок денний: 1.Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту наглядової ради, правління та ревізійної комісії у звітному періоді. 2. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків товариства. 5. Внесення змін до Статуту Товариства. 5. Обрання наглядової ради товариства. 6. Обрання ревізійної комісії т товариства. 7. Обрання правління товариства. Основні показники фінансово- гоосподарської діяльності підприємства (тис грн.) Найменування показників Звітний період Попередній період Усього активів 4807 4965 Основні засоби 4435 4563 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси 245 230 Сумарна дебіторська заборгованість 69 124 Грошові кошти та їх еквіваленти 10 0 Власний капітал 3034 3246 Статутний капітал 167 167 Нерозподілений прибуток -790 578 Довгострокові зобовязання 0 0 Поточні зобов’язання 1773 1719 Чистий прибуток (збиток)на одну акцію 0 0 Вартість чистих активів 3035.20 595,7 Середньорічна кількість акцій (шт.) 667 680 667 680 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 3 Шановні акціонери ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного можете у приймальній Директора. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Салецька Людмила Феодосіївна Телефон (0332) 262495. Директор ПАТ «Орлея» Л. Ф.Салецька.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Салецька Людмила Феодосіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.07.2015
(дата)